پیمان

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)، حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟ چند نفر جواب بله دادند؟ «آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست» استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد. «هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)،
حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟
چند نفر جواب بله دادند؟
«آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست»
استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد.
«هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

دیدگاهتان را بنویسید