اگر آنطور که ادعا میکنید ناحق میگویم،چرا با تهدید و تطمیع خبرگزاری ها،مرا در بایکوت رسانه ای قرار داده اید؟

چرا از برملا شدن حقیقت در هراسید؟

اگر آنطور که ادعا میکنید ناحق میگویم،چرا با تهدید و تطمیع خبرگزاری ها،مرا در بایکوت رسانه ای قرار داده اید؟

چرا اینقدر در هراسید از اینکه حرفهایم شنیده شود؟

چرا هر کس از من حرفی و سخنی پخش میکند تهدید میشود؟

چرا نمیگذارید بگویم تا همه خودشان قضاوت کنند بر نا حقی ام؟!

دیدگاه‌ خود را بنویسید