چه زخمها که بر تنت نشانده شد چه دردها که بر دلت نهاده شد چه گوشها که کر شد از شنیدنت چه چشمها که کور شد ز دیدنت تو رفته ای ولی هنوز... تا ابد زچشمهایشان هجوم ترس میچکد تو رفته ای و از تمام زخمهای کهنه ی بشر،در انتظار التیام هماره تا همیشه قطره قطره درد می چکد ولکنتی که نعره ی های بی امان انتقام میشود برای خواب ماندگان، شروع یک قیام میشود

چه زخمها که بر تنت نشانده شد؛ چه دردها که بر دلت نهاده شد

چه زخمها که بر تنت نشانده شد
چه دردها که بر دلت نهاده شد
چه گوشها که کر شد از شنیدنت
چه چشمها که کور شد ز دیدنت
تو رفته ای ولی هنوز… تا ابد
زچشمهایشان هجوم ترس میچکد
تورفته ای و از تمام زخمهای کهنه ی بشر
در انتظار التیام
هماره تا همیشه قطره قطره درد می چکد
ولکنتی که نعره ی های بی امان انتقام میشود
برای خواب ماندگان، شروع یک قیام میشود

شهناز نیرومنش
جمعه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶
۲۵ دیماه ۱۳۹۴

منبع: فیس بوک

دیدگاه‌ خود را بنویسید