چگونه موعود حقانیت خود را برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟

بریده (۱) از همایش انسان کامل٬احقاق حق و ظلم ستیزی (۱۴ اکتبر ۲۰۱۸=۲۲ مهرماه ۱۳۹۷):

چگونه موعود حقانیت خودرا برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟ خوب این بحث که گفتیم که موعود حقانیت خودش را به اثبات میرساند از چه طریقی است؟
یکی از طریق ما پیشاهنگان که با او همفاز بشویم که تطهیر بشویم که با او یکی بشویم زبانمان بشود زبان او دستمان بشود دست او با او هم فرکانس بشویم و بتوانیم از آن جایگاه مستجاب الدعوگیمان استفاده بکنیم و آن چیزهایی را که در همفازی با او فهمیده ایم نشرش بدهیم در جایی که او خودش یکجورهایی در محدودیت است.
یک قسمت دیگر قضیه هم برای اینکه موعود بتواند به آن مرحله ی رونمایی برسد (به غیر از این کار پیشگامان) این هست که مردم دنیا (عموم مردم ٬ اکثریت مردم دنیا ) که ا که حواسشان نیست دارند همین جوری روزمرگی میکنند و در منفی می غلتند؛ چون تمام امکانات دست شبکه ی منفی است چه فیزیکال چه حالا امکانات متافیزیکی و مدام دارد بیشتر رو میشود و مردم دنیا در ارتباط با مسائلی که در آن هستند و منفی است و چشمشان نمی بیند باید چشمشان باز بشود. حالا به طریق ذهن اشتراکی و روح جمعی و …مسائل و اینها مدام هدایتها دارد می آید و این چشم یواش یواش باز میشود٬ اما اگر عدهای به هیچ طریقی چشمشان باز نشد و نخواستند حقیقت را ببینند نهایتا چون دارند اشتباه میروند٬ چون دارند اشتباه میروند آن گناهان باعث بیماری میشود این قانون است در طبیعت٬ خوب آن اشتباهات باعث بیماریهایی میشود که به تدریج هر چه به آن نقطه ی pike عهد آخر نزدیک میشویم آن بیماریها لاعلاج تر میشود یعنی امکانات انسانی معمولی علمی کمتر میتواند کمک بکند و انسانها به یک اضطراری خواهند رسید و وقتی به اضطرار رسیدند٬ دستها را بردند بالا تسلیم شدند٬ آن وقت موعود برگ برنده اش را رو میکند یک دفعه شما می بینید ” با یک sign٬(علامت)٬ با یک کلمه٬ با یک نشانه٬ با یک حرف٬ میگوید هر کسی این را بگوید هر کسی این را ببیند هر کسی این را بشنود اسکنش شروع بشود و آن وقت مردم تجربه میکنند که تسلط بر حوزه های شعوری یعنی چه و اینطوری موعود را میشناسند و آینطوری آن وقت راه موعود باز میشود و کارهای دیگرش را میتواند انجام بدهد” خوب… و چاره ای نمیماند برای بشر؛ یعنی بشر اگر به خاطر نجات خودش هم که باشد باید یک جاهایی بالاخره سر خم کند به این قضیه…

چگونه موعود حقانیت خود را برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟