کمر به خدمت ببندید

کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را روشن نگاه دارید.
……
خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان باز گردد آنان را بیدار و هشیار یابد

آنگاه او خود کمر به خدمتشان خواهد بست و آنان را بر سفره خواهد نشاند .

پیش آمده از آنان پذیرائی خواهد کرد .

خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان از راه رسد

چه در پاس دوم شب و چه در پاس سوم ایشان را بیدار و هوشیار یابد .

انجیل لوقا- آیات ۳۵ تا ۳۸

 ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲   =۲۳ دی ۱۳۹۰