کو محرم رازی که زبان بگشایم راز دل خویش را عیان بگشایم زنجیر اسارتی که پاگیر شده است از پای خود و دل جهان بگشایم

کو محرم رازی که زبان بگشایم؟

کو محرم رازی که زبان بگشایم
راز دل خویش را عیان بگشایم
زنجیر اسارتی که پاگیر شده است
از پای خود و دل جهان بگشایم

شهناز نیرومنش

۱۹ ژوئن ۲۰۱۶
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید