کو محرم رازی که زبان بگشایم

کو محرم رازی که زبان بگشایم راز دل خویش را عیان بگشایم زنجیر اسارتی که پاگیر شده است از پای خود و دل جهان بگشایم

کو محرم رازی که زبان بگشایم
راز دل خویش را عیان بگشایم
زنجیر اسارتی که پاگیر شده است
از پای خود و دل جهان بگشایم

دیدگاهتان را بنویسید