یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست. ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه. هشدار ها و اتمام حجتهای این مرحله رو به پایان است. هشدار و آزمون اول: « دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل » هشدار و آزمون دوم: « صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲ » هشدار و آزمون سوم: « ارسال نامه استاد از زندان » هشدار و آزمون چهارم: « اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد » هشدار و آزمون پنچم: « یکسال روشنگری درباره نحوه شهادت و دلایل آن » با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد. زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده. سخنان، حلقه ها، روشنگری ها و برخوردهای ما نیز پس ازآن دیگرگونه خواهد شد.

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت …. هشدار ها و اتمام حجت های این مرحله رو به پایان است.

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت.
نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست.
ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه.
هشدار ها و اتمام حجت های این مرحله رو به پایان است.
هشدار و آزمون اول:دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل
هشدار و آزمون دوم:صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲
هشدار و آزمون سوم:ارسال نامه استاد از زندان
هشدار و آزمون چهارم: اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد
هشدار و آزمون پنچم: یکسال روشنگری در باره نحوه شهادت و دلایل آن
با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد.
زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده
سخنان ،حلقه ها،روشنگری ها و برخورد های ما نیز پس از آن دیگرگونه خواهد شد.
امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان
-چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان
-و چه با پذیرش ااستاد و آموزش های مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،
درمقابل حقیقت ایستاده اند،
در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن «رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد.
چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،
وبا گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی، از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان: «معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛
و طبق فرمایش استاد عزیز ،آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.
یا حق
بامداد ۹ ژانویه ۲۰۱۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید