یکی شدن با “او”

 زمانی که آن یکی شدن(با “او” ) و درک ایجاد شود و پرده ها کنار رود، و آن فاصله های بین ما و حق بسوزد، با حق یکی شدن اتفاق می افتد؛ این شبیه “او” شدن نیازمند این هست که ما تطهیر شویم، چراکه او مطهّر است.

 زمانی که آن یکی شدن(با “او” ) و درک ایجاد شود و پرده ها کنار رود، و آن فاصله های بین ما و حق بسوزد،
با حق یکی شدن اتفاق می افتد؛
این شبیه “او” شدن نیازمند این هست که ما تطهیر شویم،
چراکه او مطهّر است.

دیدگاهتان را بنویسید