یک تلاش مذبوحانه دیگر…

تلاش مذبوحانه شنیدین؟
وقتی سر حیوانی را میبرند، خون رسانی از قلب به مغز بسرعت ضعیف میشود وطبق یک مکانیزم خودکار، بافرمانی از سوی مغز، حیوان دست و پا میزند تا خون با فشار بیشتری به سمت مغز جریان یابد، ولی این حرکت، بعکس باعث خروج سریعتر خون از بدن و جان دادن زودتر حیوان میشود؛ چرا که مغز چون از جداشدن خودش از بدن اطلاع ندارد، فرمان اشتباهی را صادر کرده که باتوجه به شرایط جدید، نه تنها کاربردی ندارد، بلکه کاملا معکوس عمل میکند!
در چند دقیقه گذشته دهها پیام دریافت کردم از شما عزیزان در باره برنامه ای که شبکه ۳ صداوسیمای جمهوری اسلامی، چند ساعت قبل برعلیه عرفان حلقه و شخص استاد طاهری شهید پخش کرده؛
یک تلاش مذبوحانه دیگر…
گویا حضرات هنوز گرمند و نفهمیده اند که سر حکومت دیکتاتوری دینی مدتیست دیگر از بدنه ملت جداشده و این دست و پازدنها نه تنها باعث بقایشان نمیشود، بلکه بعکس باعث سرعت بخشیدن بیشتر به دفع شر شان است از سرمردم و دیگر هیچ.