اتمام حجت

به شکلی این اتمام حجت ها انجام خواهد شد و این شعور مثبت به گوش همه خواهد رسید، که افراد چشمانشان باز شود به این که محور وجودیشان منفی هست و حق انتخاب داشته باشند و خودشان خواستار این که آن محور وجودی مثبت به آنها داده شود، بشوند.

به شکلی این اتمام حجت ها انجام خواهد شد
و این شعور مثبت به گوش همه خواهد رسید،
که افراد چشمانشان باز شود به این که محور وجودیشان منفی هست و حق انتخاب داشته باشند
و خودشان خواستار این که آن محور وجودی مثبت به آنها داده شود، بشوند.

دیدگاهتان را بنویسید