هرگز نخواهند توانست استاد محمد علی طاهری را به شاگردانشان نشان دهند و این خود سند رسوایی تاریخی آنها خواهد بود تا ابد.

در اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری شاهدیم که طراحان و مجریان حذف ایشان آنقدر از ساده لوحی جمعیتی مدعی شاگردی و مدعی دفاع از حقوق بشر، سرخوش شده اند که بد مستی کرده و ادعای آزادی او را درروزی معین سرداده اند.
بخدا قسم که اگر خانواده ی او بر این حقیقت تلخ سرپوش نمیگذاشت و دمی لب میگشود و اشارتی به حقیقت مینمود ،این ناراستان هرگز جرات چنین ادعاهایی نمیکردند.
ولی انتظار بسر خواهد رسید و مدعیان زنده بودن استاد طاهری و قاتلان او ، که اکنون قصد جان اندیشه های وی را کرده اند را به دادگاهی صالحه خواهیم کشاند تا در برابر وجدان بیدار آنانی که هنوز دلهایشان نمرده ،اسناد رسوایی قاتلان معلم عهد آخربشر را و همدستان خودی و ناخودی آنان را به نمایش بگذاریم،
تا چشمان حقیقت جویان، شاهد عجز مدعیان زنده بودن ایشان باشد که هرگز نخواهند توانست استاد محمد علی طاهری را به شاگردانشان نشان دهند و این خود سند رسوایی تاریخی آنها خواهد بود تا ابد.

منبع: صفحه فیس بوک

 

در اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری شاهدیم که طراحان و مجریان حذف ایشان آنقدر از ساده لوحی جمعیتی مدعی شاگردی و مدعی دفاع از حقوق بشر، سرخوش شده اند که بد مستی کرده و ادعای آزادی او را درروزی معین سرداده اند. بخدا قسم که اگر خانواده ی او بر این حقیقت تلخ سرپوش نمیگذاشت و دمی لب میگشود و اشارتی به حقیقت مینمود ،این ناراستان هرگز جرات چنین ادعاهایی نمیکردند. ولی انتظار بسر خواهد رسید و مدعیان زنده بودن استاد طاهری و قاتلان او ، که اکنون قصد جان اندیشه های وی را کرده اند را به دادگاهی صالحه خواهیم کشاند تا در برابر وجدان بیدار آنانی که هنوز دلهایشان نمرده ،اسناد رسوایی قاتلان معلم عهد آخربشر را و همدستان خودی و ناخودی آنان را به نمایش بگذاریم، تا چشمان حقیقت جویان، شاهد عجز مدعیان زنده بودن ایشان باشد که هرگز نخواهند توانست استاد محمد علی طاهری را به شاگردانشان نشان دهند و این خود سند رسوایی تاریخی آنها خواهد بود تا ابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید