تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است. اگر ما این را متوجه شویم،دیگر هیچ چیز دیگری ندارد،همه اش همین است.تمام درس تسلیم و فنا، همه اش در واقع امکاناتی هست که به کار میگیریم تا به این نظر بازی برسیم.و این بحث خلیفه الله و اینکه میگوید تو جانشین من هستی، خلق کن. تمام این خلق کردن با نظر بازی است.

تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است._همایش 30 می_2015

تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است. اگر ما این را متوجه شویم،دیگر هیچ چیز دیگری ندارد،همه اش همین است.تمام درس تسلیم و فنا، همه اش در واقع امکاناتی هست که به کار میگیریم تا به این نظر بازی برسیم.و این بحث خلیفه الله و اینکه میگوید تو جانشین من هستی، خلق کن. تمام این خلق کردن با نظر بازی است.

شهناز نیرومنش

همایش 30می 2015