تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است.

تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است. اگر ما این را متوجه شویم،دیگر هیچ چیز دیگری ندارد،همه اش همین است.تمام درس تسلیم و فنا، همه اش در واقع امکاناتی هست که به کار میگیریم تا به این نظر بازی برسیم.و این بحث خلیفه الله و اینکه میگوید تو جانشین من هستی، خلق کن. تمام این خلق کردن با نظر بازی است.

تمام بحث عرفان کمال،درک نظر بازی است.
اگر ما این را متوجه شویم،دیگر هیچ چیز دیگری ندارد،همه اش همین است.تمام درس تسلیم و فنا، همه اش در واقع امکاناتی هست که به کار میگیریم تا به این نظر بازی برسیم.و این بحث خلیفه الله و اینکه میگوید تو جانشین من هستی، خلق کن.
تمام این خلق کردن با نظر بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید