یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست. ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه. هشدار ها و اتمام حجتهای این مرحله رو به پایان است. هشدار و آزمون اول: « دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل » هشدار و آزمون دوم: « صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲ » هشدار و آزمون سوم: « ارسال نامه استاد از زندان » هشدار و آزمون چهارم: « اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد » هشدار و آزمون پنچم: « یکسال روشنگری درباره نحوه شهادت و دلایل آن » با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد. زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده. سخنان، حلقه ها، روشنگری ها و برخوردهای ما نیز پس ازآن دیگرگونه خواهد شد.

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست.
ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه.
هشدار ها و اتمام حجتهای این مرحله رو به پایان است.
هشدار و آزمون اول: « دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل »
هشدار و آزمون دوم: « صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲ »
هشدار و آزمون سوم: « ارسال نامه استاد از زندان »
هشدار و آزمون چهارم: « اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد »
هشدار و آزمون پنچم: « یکسال روشنگری درباره نحوه شهادت و دلایل آن »
با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد.
زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده.
سخنان، حلقه ها، روشنگری ها و برخوردهای ما نیز پس ازآن دیگرگونه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید