توجه کنید : لول هایی از حلقه ها بایستی به همراه آگاهی و طرز استفاده و کارکرد آنها بیاید.

آگاهی دریافت حلقه_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

توجه کنید :

“لول هایی از حلقه ها

بایستی به همراه آگاهی

و طرز استفاده و کارکرد آنها بیاید.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری