آگاهی دریافت حلقه

توجه کنید : لول هایی از حلقه ها بایستی به همراه آگاهی و طرز استفاده و کارکرد آنها بیاید.

توجه کنید :
لول هایی از حلقه ها
بایستی به همراه آگاهی
و طرز استفاده و کارکرد آنها بیاید.

دیدگاهتان را بنویسید