نماز عشق – کتاب سیر – زمستان 1386

بوی این می بشنو آنگه سنگ زن بر جام ما پا بنه در حلقه پس بر هم بزن آرام ما مدعی را گو بیا از جام ما یک جرعه نوش … بار خود سنگین مکن بر لب مران بد نام ما غافل از کون و مکان از چیست این ناباوری دل بده تا که خوری از رزق …

نماز عشق – کتاب سیر – زمستان 1386 ادامه »