عزیز من – کتاب سیر – بهار 1385

عزیـــــز بی نیـــــاز من همـیشه ناز  می کند به حرمت بزرگــــیش فـــلک نمــــــاز می کند عزیز بی نیــــــــاز من به رخ نقاب می کشد تـــــرنــــــم شهــــود را اســـــــیر راز می کند ​ عزیز بی نیــــــاز من به جـــذبه  ای نــگفتنی مرا بـــه اوج می بـــــرد‌،‌ مرا فــــــراز  می کند عــــزیز بی نیاز من به قـــدرت و …

عزیز من – کتاب سیر – بهار 1385 ادامه »