موقع رو شدن صحنه آخر نرسیدست هنوز – استانبول – 1390

موقع رو شدن صحنه آخر نرسیدست هنوز

موقع عشق به پایان نرسیده است هنوز/ دست از ما تب هجرت نکشیده است هنوز کمر ما غم هجران تو مپندار شکست /دل ما از دل یاران نبریده است هنوز غربت ساقی ما، جان وی و جان شما /کار این میکده ی عشق به سامان نرسیده است هنوز گر شوی محرم دل،گویدت اسرار نهان /سخنی …

موقع رو شدن صحنه آخر نرسیدست هنوز – استانبول – 1390 ادامه »