تکرار تاریخ

هر انکس عاشقی دانی زبان عشق میفهمد زبان عشق خاموشیست و خاموش بنشستم بشستم دست از گفتن ،طهارت کردم از منطق حوادث چون پیاپی شد حریم توبه بشکستم کمترین نا حق اعمال شده ،در حق شیوه های معرفتی مبتی بر ادراک و شهود آنست که دچار گزیده بینی،گزیده نویسی،گزیده شنوی … در دایره ی کلمات …

تکرار تاریخ ادامه »