فراخوان «سندی در دست است که زمان آن رسیده که رونمایی شود »

دوستان و همراهان عزیزم بیشتر از سه سال است که استاد طاهری عزیزمان در بند تاریک اندیشانست،تاریک اندیشانی که روی تاریکی را سپید کرده اند استاد از قبل از دستگیری آخر ( بین دستگیری سالهای ۱۳۸۹ و خورشیدی۱۳۹۰ ) با توجه به قابل پیش بینی بودن مسائل و مشکلات پیش رو، و با توجه به …

فراخوان «سندی در دست است که زمان آن رسیده که رونمایی شود » ادامه »