سه سال قبل در چنین روزی…

این پست را بعد از ۳ سال،امروز فیسبوک یادآوری ام کرد و با دیدنش… هم قلم بر کاغذ لغزید و هم …. بر …. گفتم لغزش اول را با دوستانم به اشتراک بگذارم و دومی بماند برای دل خودم تا دشمن شاد نشویم. سه سال قبل در چنین روزی… یکسال و نیم پس از اسارت …

سه سال قبل در چنین روزی… ادامه »