ماه: می 2016

مرغ آمین

فراز مندی خرد جمعی، دلیل استمرار و اوج گیری «هنر متعهد» است و این فرازمندی که در «ذائقه ی مردم» و اقبال آنها از «هنر متعهد» خود را نمایان می سازد، نشانه ی رشد «مزاج شناختی و ادراکی» مردمان است و حاصل مشاهده ی این فرازمندی، خرسندی و شعفی غیر قابل چشمپوشی؛ وبشریت همواره وامدار …

مرغ آمین ادامه »

پنج سال گذشت

پنج سال گذشت وحالا دیگر تاریخ شروع اسارتت، مبداء گاهشمار روزهایم شده است. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ خورشیدی، روزی که خورشید زخم خورد. آغاز سال های تاریکی «به مبداء گاهشمار من » که سرانجام بنیان تاریکی را فرو خواهد ریخت، و سرآغاز روزهای روشنایی خواهد شد. و امروز ۲ روز از شروع سال ششم به تاریخ …

پنج سال گذشت ادامه »