کو محرم رازی که زبان بگشایم؟

کو محرم رازی که زبان بگشایم راز دل خویش را عیان بگشایم زنجیر اسارتی که پاگیر شده است از پای خود و دل جهان بگشایم

کو محرم رازی که زبان بگشایم راز دل خویش را عیان بگشایم زنجیر اسارتی که پاگیر شده است از پای خود و دل جهان بگشایم شهناز نیرومنش ۱۹ ژوئن ۲۰۱۶ ۳۰ خرداد ۱۳۹۵