چگونه موعود حقانیت خود را برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟

بریده (۱) از همایش انسان کامل٬احقاق حق و ظلم ستیزی (۱۴ اکتبر ۲۰۱۸=۲۲ مهرماه ۱۳۹۷): چگونه موعود حقانیت خودرا برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟ خوب این بحث که گفتیم که موعود حقانیت خودش را به اثبات میرساند از چه طریقی است؟ یکی از طریق ما پیشاهنگان که با او همفاز بشویم که تطهیر بشویم …

چگونه موعود حقانیت خود را برای مردم دنیا به اثبات میرساند؟ ادامه »