نوروز مبارک – ١٣٩٨ خورشیدی

نوروز مبارک رمز خجستگی نوروز که ما را علیرغم همه ی ستیزها و بیعدالتی ها،باز هم به بزرگداشت و شادی وامیدارد،همانا در ” تداوم نویی و نو زیستن و از نو زیستن است” که طبیعت هر سال به زیباترین صورت این همارگی را به ما یاداوری می کند، و امیدواری به بایستگی همین قانون است …

نوروز مبارک – ١٣٩٨ خورشیدی ادامه »