صحت خبر صدور حکم آزادی استاد طاهری عزیز

با خوشحالی صحت “خبر صدور حکم آزادی استاد طاهری عزیز بدون هرگونه قید و شرط”
را با استعلام از منابع قانونی تایید نموده و امیدوارم شبیه آنچه در مرخصی نوروزی ( از ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون) بر ایشان گذشت این حکم نیز در اجرا، محدود به “فقط آزادی فیزیکال” و آن هم بصورت محصور و مشروط و با نقض سایر مصادیق آزادی شامل: آزادی بیان و برقراری ارتباطات و انتشار نوشته٬صدا و تصویر، نشود.