تبریک سال 1399 میلادی

تبریک 1399 شهناز نیرومنش

قدری از بارِ واژه های بی مقدار بکاهیم جهانِ تشنه ی عشق و خِرَد را در سکوت دریابیم… برای ایرانِ عزیزِ در اسارت برای انسانهای آزادِ در بند! برای انسانیت و معرفت، برای انصاف و عدالت برای شرافت و کرامت برای شعور و بصیرت بی واژه، بی تکلف دعا کنیم «بیا به احترام حقیقت زجای …

تبریک سال 1399 میلادی ادامه »