اين صحنه ها فقط هواداري از دونالد ترامپ نيست

اين صحنه ها فقط هواداري از دونالد ترامپ نيست بلكه آمادگي رويارويي ليبراليسم غربي در برابر چپ بين الملل در آزادترين كشور دنياست.گلوباليسم يا همان نظم نوين جهاني كه در همبستگي تشكيك ناپذير و تفكيك ناپذير با چپ بين الملل است،پس از اين دست كم در امريكا جرياني بنام ترامپيسم را در برابر خود خواهد …

اين صحنه ها فقط هواداري از دونالد ترامپ نيست ادامه »