قدم نهادن در مسیر استاد

به هر حال کسی که جدّی می آید در این مسیر، میداند اگر میخواهد واقعا با وجود استادش یکی بشود، و اگر منتظر همان آگاهی ها، همان درک ها همان امکاناتی که به استادمان داده شده هستیم اید از همان سختی ها و از همان رنج ها هم استقبال کنیم

به هر حال کسی که جدّی می آید در این مسیر،
میداند اگر میخواهد واقعا با وجود استادش یکی بشود،
و اگر منتظر همان آگاهی ها،
همان درک ها
همان امکاناتی که به استادمان داده شده هستیم
اید از همان سختی ها و از همان رنج ها هم استقبال کنیم

دیدگاهتان را بنویسید