مسئولیت جان استاد طاهری با شماست

ما وظیفه داریم نگذاریم خون استاد پایمال بشود و در تلاش برای اینجام کارهای قانونی در این رابطه هستیم،شما هم هر جا میتوانید در شبکه های اجتماعی و گروههای اینترنتی اطلاع رسانی کنید

ما وظیفه داریم نگذاریم خون استاد پایمال بشود و در تلاش برای اینجام کارهای قانونی در این رابطه هستیم،شما هم هر جا میتوانید در شبکه های اجتماعی و گروههای اینترنتی اطلاع رسانی کنید

دیدگاهتان را بنویسید