حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد

” عرفان حلقه آمده است ، تا از مردم خالق بسازد! این چیزیست که حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد.” شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری