درک حقیقت

ترفند شبکه منفی برای به تاخیر انداختن درک حقیقت-همایش 25 آوریل-2015

دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند. همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد. این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده است. همچنین اگر ما حقایق را دیر بفهمیم، خودمان که متضرر می شویم هیچ زمان خودمان را از دست میدهیم و عمرمان سر می آید، و در آن کمال تاخیر می افتد، جامعه بشری را هم با خسران مواجه خواهیم کرد.

دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند. همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد. این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده …

ترفند شبکه منفی برای به تاخیر انداختن درک حقیقت-همایش 25 آوریل-2015 ادامه »

لزوم تجزیه و تحلیل صحیح مسائل-همایش 25 آپریل-2015

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت، بلکه ممکن هست کسی بیاید و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند!

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت، بلکه ممکن هست کسی بیاید و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند! شهناز نیرومنش همایش 25 آپریل 2015