شخصیت بین المللی استاد طاهری-همایش 19 آگوست-2015

استاد محمد علی طاهری یک شخصیت بین المللی و متعلق به همه بشریت بوده اند و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.

“استاد محمد علی طاهری یک شخصیت بین المللی و متعلق به همه بشریت بوده اند و نه تنها خانواده، بستگان و شاگردانشان.” شهناز نیرومنش 19 آگوست 2015