تسهیلات رحمانیت الهی_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

تسهیلات رحمانیت الهی

“ما تا آخرین مرحله در این چرخه، در حال مبارزه بین مثبت و منفی خواهیم بود، به همین دلیل هم به ابزارها یا تسهیلات رحمانیت الهی تا آخر مرحله نیاز خواهیم داشت.” شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری