قسمت پنجم مصاحبه با مرکز دموکراسی برای ایران_15 آگوست_2015

قسمت پنجم مصاحبه با “مرکز دموکراسی برای ایران” مورخ 15 آگوست 2015 مرکز دموکراسی برای ایران: بر اساس گفتگوهاي شما عرفان حلقه با اصل دين و ريشه هاي مذهبي داراي تناقضي نيست، درسته؟ پاسخ خانم نيرومنش: “به هيچ وجه…به هيچ وجه با اصل مذهب در تناقض قرار نميگيره، ولي در انحصار هيچ مذهب خاصي هم …

قسمت پنجم مصاحبه با مرکز دموکراسی برای ایران_15 آگوست_2015 ادامه »