میوه ی عشق ادراک است

میوه ی عشق ادراک است عشقی که بصیرت نیاورد فقط یک وابستگی است از جنس انس غریزی همین و بس

میوه ی عشق ادراک است عشقی که بصیرت نیاورد فقط یک وابستگی است از جنس انس غریزی همین و بس