همایش 2 می 2015

حفظ اصول اولیه-همایش 2 می-2015

ما اعتقاد داریم که حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست. همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند و اتکا به حلقه های رحمانیت با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند و دریافتِ آگاهی

ما اعتقاد داریم که حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست. همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند و اتکا به حلقه های رحمانیت با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند و دریافتِ آگاهی شهناز نیرومنش همایش 2 می 2015

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است-همایش 2 می-2015

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است  

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است یعنی اگر تصور کنیم در مسیر کمالیم، حلقه های رحمانیت را استفاده می کنیم و به درک حقایق زمین و آسمان رسیدیم ولی …

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است-همایش 2 می-2015 ادامه »