گفتمان اول: ترد مارك / سري گفتمان هاي عمومي من پس از كناره گيري كامل از مجموعه عرفان حلقه

سري گفتمان هاي عمومي من پس از كناره گيري كامل از مجموعه عرفان حلقه
گفتمان اول: ترد مارك

گفتمان اول / 26 اکثبر 2020
صفحه اول سند ثبتي اساسنامه موسسه اينتريونيورساليزم در امريكا. اين موسسه در سال ٢٠١٢ در بدو ورود به امريكا، هنگامي كه آقاي طاهري در اسارت حكومت ايران بودند, توسط اينجانب شهناز نيرومنش در ايالت كاليفرنياي امريكا به ثبت رسيد. همانطور كه مشاهده ميشود نام آقاي محمدعلي طاهري و برخي واژه هاي بنيادين عرفان حلقه در اين سند ثبتي به منظور حفظ دستاوردهاي ايشان از آسيب عوامل حكومتي ايران در امريكا، درج شده است!

صفحه اول سند ثبتي اساسنامه موسسه اينتريونيورساليزم در امريكا.
اين موسسه در سال ٢٠١٢ در بدو ورود به امريكا، هنگامي كه آقاي طاهري در اسارت حكومت ايران بودند, توسط اينجانب شهناز نيرومنش در ايالت كاليفرنياي امريكا به ثبت رسيد. همانطور كه مشاهده ميشود نام آقاي محمدعلي طاهري و برخي واژه هاي بنيادين عرفان حلقه در اين سند ثبتي به منظور حفظ دستاوردهاي ايشان از آسيب عوامل حكومتي ايران در امريكا، درج شده است!

آدرس ایمیل: [email protected] [email protected]

آدرس کانال تلگرام: https://t.me/Niroomanesh

لینک صفحه اول سند ثبتي اساسنامه موسسه اينتريونيورساليزم در امريكا. اين موسسه در سال ٢٠١٢ در بدو ورود به امريكا، هنگامي كه آقاي طاهري در اسارت حكومت ايران بودند, توسط اينجانب شهناز نيرومنش در ايالت كاليفرنياي امريكا به ثبت رسيد. همانطور كه مشاهده ميشود نام آقاي محمدعلي طاهري و برخي واژه هاي بنيادين عرفان حلقه در اين سند ثبتي به منظور حفظ دستاوردهاي ايشان از آسيب عوامل حكومتي ايران در امريكا، درج شده است!: https://t.me/Niroomanesh/415

لینک پاسخ كتبي آقاي محمد علي طاهري به پيام ويدئويي (مورخ ٢٦ اكتبر ٢٠٢٠) اينجانب شهناز نيرومنش! در آن پيام ويدئويي در خصوص واگذاري تردماركهاي مركز اينتريونيورساليزم به آقاي طاهري صحبت كرده بودم: https://t.me/Niroomanesh/420

لینک فايل pdf پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك هاي عرفان حلقه: https://t.me/Niroomanesh/423